Meerkring als werkgever

Stichting Meerkring zorgt graag goed voor al het personeel. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het personeelsbeleid van Meerkring, de cao waar we onder vallen en extra regelingen die het werken bij ons leuk maken.

Integraal Personeelsbeleid (IPB)

Ons integrale personeelsbeleid (IPB) is erop gericht dat elke medewerker met plezier haar of zijn taak vervult. Heldere afspraken vormen hierbij een belangrijk onderdeel. De bijbehorende documenten zijn op te vragen bij iedere schooldirecteur, die ook graag verdere uitleg geeft.

Landelijke regels (CAO)

Als medewerker bij Meerkring bent u een medewerker bij het openbaar onderwijs. Dan geldt voor u de CAO-Primair Onderwijs (CAO-PO). In deze regeling vindt u algemene informatie over functies, inschaling, aanstelling en ontslag, verlof en rechten en plichten voor werkgever en werknemer. 

Fietsplan

Vanwege nieuwe belastingmaatregelen kiezen veel werkgevers ervoor om het fietsplan per 1 januari 2015 stop te zetten. Meerkring niet. Wij zetten het fietsplan voort tegen gelijkblijvende voorwaarden. Daarmee wil het bestuur de gezondheid van de medewerkers en duurzaam vervoer blijven stimuleren. Het reglement vindt u hier.

Reiskostenvergoeding via cafetariaregeling

Meerkring biedt alle medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van belastingvoordeel op reiskosten via de zogenaamde cafetariaregeling. Hier vindt u de toelichting op de regeling

Collectieve verzekeringen

Meerkring biedt de medewerkers de mogelijkheid om zich bij diverse verzekeringsmaatschappijen collectief te verzekeringen. Hiermee kunnen Meerkringmedewerkers aantrekkelijke kortingen krijgen. Meer informatie vindt u hier.

Vijf gelijke dagen lesgeven

De Meerkringscholen gaan met ingang van het schooljaar 2014/2015 gefaseerd over op vijf gelijke schooldagen. In dit model geven leerkrachten hun leerlingen elke schooldag hetzelfde aantal uren les. De vrije woensdagmiddag vervalt. Wat dit voor leerkrachten betekent, leest u in dit document.
Met uitzondering van DaVinci Eemland, De Weesboom en De Meander hanteren alle Meerkringscholen nu het vijf gelijke dagen model. De genoemde drie scholen volgen in een later stadium.

Meerkring Academie

De leerkracht is in hoge mate bepalend voor de onderwijsresultaten van de leerlingen. Daarom investeert het bestuur graag in de professionaliteit van het personeel. De Meerkring Academie is een digitaal platform waarop het professionaliseringsaanbod voor Meerkringmedewerkers overzichtelijk is gemaakt. Meerkring werkt hierin veel samen met collegabestuur KPOA. Klik snel door naar meerkring.mijneigenacademie.nl. Voor vragen kunt u mailen naar academies@oino-advies.nl.

Begeleiding, functioneren en beoordelen

Zeker als nieuwe medewerker mag u goede begeleiding verwachten bij de start van uw werk. Dit kan de directeur doen, maar ook collega-leerkrachten krijgen steeds vaker een rol in de begeleiding van nieuwe medewerkers. Stel uw vragen op tijd en wacht niet te lang met praten over dingen waar u onzeker over bent. Daar zijn zowel uzelf als de school het meest bij gebaat.

De gesprekscyclus van Meerkring is er op gericht om de employability en de wederzijdse afstemming tussen de wensen van de medewerker en de doelen van de organisatie te vergroten. In de gesprekscyclus is opgenomen dat elke medewerker minimaal 2x per jaar in gesprek is met zijn leidinggevende over zijn professionele ontwikkeling. Aan het begin van het schooljaar wordt een Functioneringsgesprek (doelen en resultaten) gehouden, gecombineerd met de evaluatie van het vorig schooljaar. Voor leerkrachten vindt dit plaats nadat de groepsoverdracht tussen de leerkrachten heeft plaatsgevonden. In de periode daarna wordt bij elke leerkracht door een leidinggevende een groepsbezoek afgelegd waarbij gebruik gemaakt wordt van een Kijkwijzer. Halverwege het schooljaar volgt een kort voortgangsgesprek, op basis van de voorgenomen doelen.
Vraag je directeur naar de presentatie waarin de cyclus stap voor stap wordt doorgenomen en aan de hand van filmpjes verduidelijkt.

Ziekteverzuim

Als u ziek bent en in verband daarmee moet verzuimen, dan meldt u dit meteen aan uw directeur. Samen maakt u - zeker bij langdurige ziekte - afspraken over hoe u contact houdt en hoe u de directeur informeert over het ziekteverloop. Al snel wordt u opgeroepen door de bedrijfsarts, die advies geeft over wat u voor de school kunt betekenen en hoe u kunt re-integreren. Op basis van dit advies maken u en uw directeur een re-integratieplan met afspraken over de activiteiten, de opbouw daarvan en een tijdsplanning. Soms is het nodig een andere deskundige in te schakelen om u meer ondersteuning te bieden. Daar helpen we u dan graag bij.

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn