De Gedragstolk

Met de invoering van passend onderwijs en het starten van SWV de Eem zijn in 2014 de ambulante diensten van REC3 (leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking) en REC4 (leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek) opgeheven. Om de expertise op deze gebieden te behouden is Meerkring, in afstemming met het SWV de Eem en vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, vijf jaar geleden een eigen begeleidingsdienst gestart: De Gedragstolk. De Gedragstolk heeft een regiofunctie en wordt bestuur overstijgend ingezet.

Je kunt de begeleiders van De Gedragstolk bij diverse hulpvragen inzetten:

  • Begeleiding en coaching van leerkrachten: altijd gericht op jouw hulpvraag en op een manier die bij jou en de situatie past. Met concrete en praktische feedback waar je direct mee aan de slag kunt.
  • Leerlingbegeleiding: van individuele leerlingen, groepjes kinderen of een hele klas, die extra ondersteuning nodig hebben in hun sociale, emotionele en/of gedragsmatige ontwikkeling
  • Scholing: willen jij en je team meer weten over een specifiek onderwerp, informeer dan naar onze mogelijkheden. Ook begeleiden wij teamprocessen op maat.
  • Voor Meerkring verzorgen de begeleiders van De Gedragstolk  de begeleiding van de Junior teachers. Ook de EDI-schooltrajecten worden aangestuurd vanuit deze dienst. Daarnaast kan iedere Meerkringschool, middels de toegekende gesubsidieerde uren, gebruik maken van het begeleidingsaanbod.

Neem eens een kijkje op de site van de Gedragstolk om te zien wat zij voor jou of jouw school kan betekenen!

Wil je meer informatie over de mogelijkheden, we gaan graag met je in gesprek! Neem contact op met de begeleider op je school, bel 033 3030 711 of stuur een email naar info@degedragstolk.nl

SchoolVaktherapie (voorheen kindertherapie)

De basisschool maakt deel uit van een netwerk, om zo passend mogelijk onderwijs te kunnen bieden. SchoolVaktherapie past goed in deze ontwikkeling. Meerkring ziet SchoolVaktherapie binnen de organisatie, als meerwaarde voor kinderen, ouders en scholen. Vanaf 2004 is SchoolVaktherapie opgezet en is nog steeds in ontwikkeling.

SchoolVaktherapie benadert het kind vanuit zijn/haar eigen belevingswereld. De therapie maakt gebruik van bij het kind passende werkvormen zoals spelen, tekenen, muziek maken en bewegen om inzicht en verandering na te streven. SchoolVaktherapie is een veilige manier om dat wat het kind uit evenwicht brengt, te verwerken, bewerken en te behandelen.

De vaktherapeut maakt gebruik van gerichte vak-of spel therapeutische diagnostiek en behandeling. De SchoolVaktherapeut is opgeleid om met psychische problemen om te gaan en om kinderen op een bij hen passende manier te behandelen. De school is bij uitstek een plaats waar kinderen binnen een veilige omgeving zich zowel op cognitief, als op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied kunnen ontwikkelen. Therapie in school is laagdrempelig: het kind blijft in de vertrouwde omgeving. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot afstemming met alle betrokkenen rondom een kind.

Er zijn vier gevestigde vaktherapeutische praktijken actief binnen het scholenbestand van Meerkring. Een aantal scholen dient als opleidingsplek voor vaktherapeuten in opleiding die, onder supervisie van een gediplomeerde vaktherapeut/stagebegeleider, uitvoering geven aan behandeling.

Ouders melden na overleg met de internbegeleider en/of zorgcoördinator hun kind aan voor therapie. In een kennismakingsgesprek met de therapeut wordt de situatie van het kind verkend. Na een observatieperiode bespreekt de therapeut de doelen met de ouders en start de behandeling. De therapie vindt zo veel mogelijk plaats onder schooltijd. De therapeut maakt hierover afspraken met de leerkracht.

De coördinator, Marcella Klamer, is bereikbaar via email: marcella.klamer@schoolvaktherapie.nl

Logopedie

Logopedisten van Logopediepraktijken Amersfoort verlenen sinds 2015 logopedische zorg binnen vastgestelde locaties van de Meerkringscholen.

Het doel van de samenwerking is realisatie van blijvend goede logopedische zorg en voorlichting met betrekking tot logopedische onderwerpen. Door de vastgestelde samenwerking, voor de minimale duur van drie jaar, wordt de logopedische zorg voor leerkrachten, cliënten en ouders laagdrempeliger en goedkoper. Het aanbieden van logopedische zorg vindt plaats binnen en volgens de grenzen zoals deze vanuit de reguliere zorgverzekeraars in Nederland, de Nederlandse wet en beroepsgroep is vastgesteld.

Kinderen kunnen aangemeld worden na overleg met de intern begeleider van een school, via de leerkracht of op eigen initiatief van ouders. Kinderen kunnen onder en buiten schooltijd behandeling krijgen. Kinderen van omliggende (Meerkring)scholen kunnen ook gebruik maken van logopedische zorg op eerder genoemde locaties (dit verplicht de zorgverzekeraar de logopediepraktijk als voorwaarde voor vergoede zorg).

Meer informatie vind je op www.logopediepraktijken-amersfoort.nl

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media