Rechten van ouders


De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ouders de volgende rechten:

Recht op informatie houdt in dat de leerling en/of zijn ouders (de betrokkene) vooraf in begrijpelijke taal actief en laagdrempelig worden geïnformeerd over welke gegevens met welk doel worden verwerkt en wat de rechten van de leerling zijn.

Recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht op inzage van zijn gegevens en het verbeteren of aanvullen van ontbrekende of verkeerd vastgelegde persoonsgegevens.

Recht op verwijdering van de persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen en/of als het opslaan van die gegevens in strijd is met de wet.

Recht van verzet tegen verwerking van persoonsgegevens bij de grondslag gerechtvaardigd belang , of verzet tegen direct marketing en profilering. De betrokkene kan verzet instellen tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens die plaats vond op grond van een gerechtvaardigd belang. De school maakt een afweging van het privacybelang van de leerling, tegenover het belang van de school om gegevens wél te gebruiken.

• Ouders hebben het recht om bij toestemming, ook een beperkte toestemming te geven of toestemming te onthouden voor een onderdeel van de verwerking.

• De leerling en/of zijn ouders hebben het recht dat verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen aan alle andere partijen worden doorgegeven aan wie een organisatie de persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt.

• Recht op ‘bevriezing van de verwerking’ van zijn gegevens.

• De betrokkene heeft het ‘recht om te worden vergeten’ door het volledig wissen van de persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt of het verwijderen in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. In het onderwijs gelden veel wettelijke bewaartermijnen waar niet van mag worden afgeweken.

• In geval van toestemming of een overeenkomst met de betrokkene, heeft de betrokkene het recht op dataportabiliteit als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag toestemming.

Recht op melding datalek: bij een datalek hebben de leerling en/of zijn ouders recht om daarover geïnformeerd te worden indien zij daar een zwaarwegend belang bij hebben.


Procedure uitoefenen rechten


Als u gebruik wilt maken van de hierboven beschreven rechten, geldt met ingang van 25 mei 2018 de volgende procedure:

• U kunt uw verzoek digitaal, schriftelijk of mondeling indienen bij de directeur van de school.

• Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van een leerling zijn bevoegd om een verzoek in te dienen. De identiteit van de verzoeker moet duidelijk zijn. De directeur kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker.

• School geeft binnen één maand na het indienen van het verzoek een antwoord op uw verzoek. De school kan de betrokkene met opgaaf van reden laten weten dat er meer tijd nodig is en deze termijn verlengen met maximaal twee maanden.

• Als u het niet eens bent met een afwijzing, kunt u bezwaar maken bij de privacy officer van Stichting Meerkring via FG@meerkring.nl. Deze zal uw bezwaar in behandeling nemen en binnen één maand een antwoord geven.
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn