Rechten van ouders

Het Privacyreglement van Stichting Meerkring geeft ouders/verzorgers de volgende rechten:

• Recht op informatie
De leerling en/of zijn ouders (de betrokkene) hebben het recht om vooraf in begrijpelijke taal actief en laagdrempelig te worden geïnformeerd over welke gegevens met welk doel worden verwerkt en wat de rechten van leerling en ouders zijn.

• Recht op inzage
De ouder/verzorger van de leerling heeft het recht op inzage in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Dit recht is niet van toepassing op werkdocumenten, interne notities en documenten die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad.
Als dit recht op inzage ook de rechten en vrijheden van anderen raakt, bijvoorbeeld als in de documenten ook persoonsgegevens van anderen dan het eigen kind zijn vermeld, kan Stichting Meerkring het recht op inzage beperken.

• Recht op correctie
Ouders/verzorgers kunnen verzoeken om ontbrekende of verkeerd vastgelegde persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

• Recht op verwijdering
Een ouder/verzorger heeft het recht on te verzoeken persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen te verwijderen. Of als het opslaan van die gegevens in strijd is met de wet. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. In het onderwijs gelden veel wettelijke bewaartermijnen waar niet van mag worden afgeweken.

• Recht op kennisgeving
De leerling en/of zijn ouders hebben het recht dat verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen aan alle andere partijen worden doorgegeven aan wie een organisatie de persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt.

• Recht van bezwaar tegen verwerking
De ouder/verzorger kan bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang. Stichting Meerkring maakt dan een afweging of het privacybelang van de leerling in het betreffende concrete geval zwaarder weegt dan het belang van de stichting, het belang van derden of het algemeen belang.

• Recht op beperking van verwerking
De ouder/verzorger kan verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, indien hij een verzoek tot verbetering heeft gedaan, indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of als de gegevensverwerking onrechtmatig is. Stichting Meerkring staakt dan de verwerking, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking, Stichting Meerkring de gegevens nodig heeft voor een rechtszaak of de verwerking nodig is ter bescherming van de rechten van een andere persoon of vanwege gewichtige redenen.

• Dataportabiliteit
Als Stichting Meerkring persoonsgegevens verwerkt op basis van de grondslag toestemming of uitvoering overeenkomst van de AVG, dan kan de ouder/verzorgen een verzoek doen om een dossier met zijn persoonsgegevens van de leerling over te dragen aan een andere organisatie of zelf in ontvangst te nemen. Dit dossier wordt verstrekt in een digitaal leesbaar standaard bestandsformaat. Stichting Meerkring kan de digitale gegevens van de betrokkene op diens verzoek ook direct verzenden aan een andere organisatie.

• Recht op melding datalek
Bij een datalek hebben de leerling en/of zijn ouders recht om daarover geïnformeerd te worden indien zij daar een zwaarwegend belang bij hebben.

• Recht op bescherming tegen profiling en geautomatiseerde individuele besluitvorming
Stichting Meerkring zal geen besluiten over nemen die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Procedure uitoefenen rechten


Als u gebruik wilt maken van de hierboven beschreven rechten, geldt  de volgende procedure:

• U kunt uw verzoek digitaal, schriftelijk of mondeling indienen bij de directeur van de school.

• Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van een leerling zijn bevoegd om een verzoek in te dienen. De identiteit van de verzoeker moet duidelijk zijn. De directeur kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker.

• School geeft binnen één maand na het indienen van het verzoek een antwoord op uw verzoek. De school kan de betrokkene met opgaaf van reden laten weten dat er meer tijd nodig is en deze termijn verlengen met maximaal twee maanden.

• Als u het niet eens bent met een afwijzing, kunt u bezwaar maken bij de functionaris voor gegevensbescherming van Stichting Meerkring via FG@meerkring.nl. Deze zal uw bezwaar in behandeling nemen en binnen één maand een antwoord geven.
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media