Meerkring zoekt twee leden voor de raad van toezicht

In verband met het rooster van aftreden zoekt de raad van toezicht van Stichting Meerkring 
per 1 januari 2021 twee leden raad van toezicht met de profielen: 

A) HRM & Werkgeverschap, voorzitter renumeratie-commissie
B) Organisatie-ontwikkeling, lid commissie Onderwijs en Kwaliteit

Raad van toezicht Meerkring

De Raad van Toezicht (RvT) van Meerkring houdt toezicht op de scholenorganisatie van Meerkring. Dat betreft ook De Kosmos die met een aparte rechtspersoon dezelfde RvT kent. Meerkring geeft op 23 onderwijslocaties in de Amersfoortse regio, onderwijs aan circa 4.400 kinderen. Het leveren van goede kwaliteit van onderwijs is het belangrijkste doel. Dit streven is direct terug te zien in de centrale uitgangspunten van het beleid: Eigen-wijsheid, Wereldwijsheid en Bevlogenheid.
Meerkring wil kinderen zo toerusten dat ze goed voorbereid naar het voorgezet onderwijs kunnen gaan. Dat doet Meerkring door onder andere in te zetten op digitale geletterdheid, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Ook willen we kinderen voorbereiden op de maatschappij door hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten. Meerkring zet in op het bijbrengen van sociale competenties en democratisch burgerschap. En tot slot willen we kinderen leren samenwerken. Beoogd wordt met deze uitgangspunten dat kinderen impact gaan maken en een bijdrage zullen leveren aan de leefomgeving, het vergroten van de duurzaamheid en tolerantie. Daarmee geeft Meerkring nadrukkelijk vorm aan de openbare identiteit.
De Raad van Toezicht vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De RvT kent drie commissies: de remuneratiecommissie, de commissie onderwijs en kwaliteit en de auditcommissie. Zij bieden de mogelijkheid tot verdieping en voorbereiding van de vergaderingen van de RvT en komen 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar. RvT-leden ontvangen een vergoeding in lijn met de normen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. De RvT werkt aan de eigen ontwikkeling door middel van onder andere zelf-evaluatie en functioneert op constructieve wijze gericht op de impact van Meerkring.

Algemene profieleisen

 • Onderschrijven van het doel, grondslag, karakter en de waarden van Meerkring
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om het controleren/beoordelen te combineren met adviseren/stimuleren
 • Vermogen, de attitude en de communicatieve vaardigheden om het College van Bestuur met de Raad van Toezicht als klankbord terzijde te staan
 • Vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
 • In voldoende mate beschikbaar voor en betrokken bij de stichting te zijn

Specifieke eisen profiel A) Werkgeverschap & HRM

 • Ruime kennis en ervaring op alle gebieden van personeelsbeleid, bij voorkeur opgedaan in een werkgeversrol 
 • Kennis en ervaring met gesprekken over functioneren, beoordelen en belonen 
 • Iemand met een creatieve blik op personeelsbeleid in een wereld van schaarste
 • Visie op governance en toezicht en bij voorkeur eerdere ervaring in een Raad van Toezicht
 • In gesprek kunnen gaan over (cultuur)verandermanagement in de (semi)publieke sector
 • Strategische visie op (toekomstig) leiderschap in het onderwijs 
Het lid wordt tevens voorzitter van de renumeratiecommissie. De renumeratiecommissie voert periodiek functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur. Daarnaast kan het lid als adviseur gevraagd worden mee te denken met zaken die te maken hebben met HRM, cao’s en arbeidsrechten. De commissie komt, naast de reguliere RvT-vergaderingen, twee keer per jaar bij elkaar. 

Specifieke eisen profiel B) Organisatie-ontwikkeling 

 • Kennis van organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg
 • In staat zijn de strategische visie op onderwijs, onderwijskwaliteit, ketenzorg, zorg en leren gerelateerd aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen bespreken
 • Kennis van ICT als ondersteunend proces is een pre
 • In staat zij snel kennis op te doen van het onderwijskundig beleid en opvattingen inzake:
  • Onderwijs en interventiemogelijkheden
  • Ouderparticipatie in een multiculturele setting
  • Het vernieuwd toezicht van de inspectie
Het lid neemt zitting in de Commissie Onderwijs & Kwaliteit die, naast de reguliere RvT-vergaderingen, twee tot drie keer per jaar samenkomt. De Commissie heeft tot taak de RvT te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. Onderwerpen die hier betrekking op hebben, zoals het kwaliteitssysteem, de resultaten van de scholen en de inspectierapporten, worden op zowel het proces als de inhoud tegen het licht gehouden.

Wat we bieden

Meerkring is een financieel gezonde stichting met een professioneel team van toezichthouders, opererend in een collegiale sfeer. Er zijn scholingsmogelijkheden en toezichthouders ontvangen een vergoeding van € 3.500,- per jaar. 

Diversiteit

Om de diversiteit binnen onze raad te versterken moedigen wij vrouwen en mensen met een cultureel diverse achtergrond extra aan te reageren. 

Informatie

Kijk op www.meerkring.nl voor meer informatie over onze organisatie. Om meer specifieke informatie in te winnen over de functie, kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, die de werving en selectie voor de Stichting Meerkring begeleidt. Dit kan via telefoonnummer 020 514 1380 of via het e-mailadres info@binoq.nl.

Reageren

Bent u geïnteresseerd in deze positie en voldoet u aan een van de functieprofielen? Uw sollicitatie, gericht aan Petra Hoogerwerf, voorzitter van de RvT, kunt u met motivatiebrief en cv tot 26 oktober 2020 sturen naar info@binoq.nl o.v.v. 'sollicitatie lid raad van toezicht Meerkring’ waarbij u duidelijk aangeeft welk profiel het betreft. Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Procedure

Gesprekken met de selectiecommissie worden ingepland in de week van 9 tot en met 13 november 2020 en vinden in de avonduren plaats. Geselecteerde kandidaten worden zo spoedig mogelijk van de exacte datum op de hoogte gesteld, uiterlijk een week van tevoren.

Media
 • Vacature twee leden RvT Bestuursbureau
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media