Amersfoortse schoolbesturen willen opheffing lockdown

Amersfoortse schoolbesturen pleiten ervoor de lockdown voor de basisschoolgroepen 1 tot en met 4 zo snel mogelijk op te heffen als de gezondheidssituatie dit toelaat. De lockdown is beschadigend voor de breinontwikkeling van jonge kinderen. Omdat het risico van verspreiding van Covid-19 via jonge kinderen beperkt lijkt, weegt de gezondheidswinst van de lockdown mogelijk niet op tegen de gezondheidsschade die bij jonge kinderen - ook op de langere termijn - wordt veroorzaakt. Uitkomsten naar de verspreiding van de Engelse variant en de rol die jongere kinderen daarin vervullen moeten daarin mee gewogen worden. Immers, de gezondheid van onze medewerkers mag niet in gevaar gebracht worden.

Aanleiding

De lockdown van de basisscholen en peuterscholen is beschadigend voor de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 8 jaar. Deze leeftijdsfase is cruciaal voor de breinontwikkeling van kinderen. Kinderen leren dan hun emoties en impulsen te beheersen, planmatig te denken, actief gebruik te maken van hun werkgeheugen, flexibel om te gaan met veranderingen en ontwikkelen zij geleidelijk inzicht in hun eigen gedrag. Deze executieve functies zijn doorslaggevend voor een gezonde en succesvolle ontwikkeling in hun verdere (school)loopbaan. Tegelijkertijd leggen kinderen in deze periode de basis voor hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, de taal-denkontwikkeling, het technisch en begrijpend lezen en het aanvankelijk rekenen.

Een gezonde ontwikkeling realiseren we in het onderwijs door gezamenlijk spel en veelvuldige talige interactie met medeleerlingen. Daarnaast is bij de ontwikkeling van technisch en begrijpend lezen en aanvankelijk rekenen fysieke directe instructie een voorspeller voor effectief leren van kinderen. Beide zijn lastig in een gezinscontext te creëren.
Op dit moment zien we dat naast de kwetsbare kinderen in al onze scholen er twee groepen leerlingen zijn die extra getroffen zijn door de lockdowns. Allereerst de najaarskleuters in de huidige groepen 2. Deze groep leerlingen, die doorgaans minder dan twee jaar kleuteronderwijs volgt, heeft door de dubbele lockdown veel discontinuïteit in de ontwikkeling opgelopen. Daarnaast de huidige groepen 4, die in de basis van hun taal-leesonderwijs en rekenonderwijs vertraging hebben opgelopen. Deze situatie verergert door de toegenomen vraag van ouders naar noodopvang. Binnen scholen is sprake van een verdubbeling, waardoor er bij sommige scholen 20% van de leerlingen alsnog naar school komen. Het bieden van deze extra noodopvang vermindert de mogelijke aandacht voor onderwijs op afstand. Een verlenging van de lockdown leidt tot een toename van de vraag naar noodopvang, zoals bij de eerste lockdown is gebleken.

Gezamenlijk standpunt Amersfoortse schoolbesturen

In het kader van het bevorderen van toegang tot gelijke onderwijskansen en de realisatie van duurzame ontwikkeling bij kinderen is het daarom essentieel dat de voor- en vroegse educatie en het onderwijs aan de basisschoolgroepen 1 tot en met 4 weer worden opgestart als de gezondheidssituatie dit maar enigszins toestaat.
Binnen de grote Amersfoortse schoolbesturen is dit een breed gedragen standpunt. Hoewel scholen echt werk maken van onderwijs op afstand is het voor de groepen 1 tot en met 4 van het basisonderwijs essentieel dat fysiek onderwijs zo snel mogelijk herstart wordt. In de bovenbouwgroepen kunnen leerkrachten voortbouwen op de al aanwezige executieve functies en talige basis, waardoor afstandsonderwijs in die groepen redelijk effectief kan plaatsvinden. Wanneer er sprake kan zijn van een gedeeltelijke herstart zien de schoolbesturen graag dat prioriteit gelegd wordt bij de kinderen in de onderbouwgroepen.
Onderzoek naar de verspreiding van Covid-19 lijkt tot nu toe een onderscheid tussen onderbouw- en bovenbouwleerlingen in het basisonderwijs in het kader van de lockdown te rechtvaardigen. Jonge kinderen lijken een kleinere rol te spelen bij de verspreiding van het virus dan oudere kinderen. Wanneer het onderzoek naar de Britse variant dit beeld bevestigt, pleiten de schoolbesturen voor een snelle herstart in de onderbouwgroepen.

Oproep aan kabinet

Daarom een oproep aan het kabinet om in de besluitvorming over de fysieke herstart van het onderwijs in ieder geval prioriteit te geven aan de basisschoolgroepen 1 tot en met 4.

Contact en informatie

Voor vragen n.a.v. deze persverklaring kunt u contact opnemen met Winfried Roelofs, namens de Amersfoortse schoolbesturen voor primair onderwijs 033-2570645 of met Yvonne Hof, voorzitter college van bestuur Stichting Meerkring op 06-53199517.
Media
  • header persbericht
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media