Categorieën van persoonsgegevens


Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens die Stichting Meerkring verwerkt:


1. Contactgegevens
1a: naam, voornaam, e-mail
1b: geboortedatum, geslacht
1c: overige gegevens te weten: adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen

2. Leerling nummer 
een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1

3. Nationaliteit en geboorteplaats

4. Ouders, voogd
 4a: contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres)
4b: gegevens benodigd voor het aanvragen van financiële regelingen zoals de gewichtenregeling, NOAT/CUMI, te weten:
Geboorteland, nationaliteit, hoogstgenoten opleiding, gegevens over school en diploma

5. Medische gegevens gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen);

6. Studievoortgang gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten:
• Leerresultaten, vorderingen en rapporten
• Onderzoeks- en observatieverslagen
• Begeleiding leerling (inclusief ontwikkelperspectief OPP)
• Verzuimregistratie

7. Onderwijsorganisatie gegevens
met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen

8. Financiën gegevens
voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders)

9. Beeldmateriaal foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming.
Let op: Voor pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig (schooladministratie en als aanvulling op het dossier).

10. leerkracht / zorgcoördinator/ intern begeleider/ remedial teacher
gegevens van leerkrachten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen

11. BSN (PGN)
In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie.

12. Keten-ID (Eck-Id)
unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media